Adatkezelési tájékoztató

 

A Nepomuki Bt. elkötelezett Vásárlói személyes adatainak védelme iránt, ezért kiemelt figyelmet fordít arra, hogy a a személyes adatok gyűjtése, kezelése, felhasználása, feldolgozása és esetleges továbbítása során az EU 2016/679 a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló rendelet (GDPR) , az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.törvény (Infotv.)., a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény, és az egyéb vonatkozó jogszabályok, nemzeti és nemzetközi ajánlások rendelkezéseit megtartva, azokkal összhangban járjon el.

 

A Webáruház használatával elismered, hogy a jelen Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltakat megismerted és tudomásul veszed.

 

Adatkezelő

 

Nepomuki Bt., e-mail cím: hallgassmagyart@gmail.com

 

Értelmező rendelkezések

Webáruház

https://www.evveladalban.hu

Vásárló

A webáruház felület mindazon felhasználója, aki a Szolgáltató által a webáruház felületén hirdetett és megvételre kínált Termékek megvásárlására tesz/tett Megrendelést;

Termékek

A Szolgáltató által a webáruház felületén kínált és értékesített termékek;

 

Megrendelés

A Vásárlónak a webáruház felületén lehetővé tett bármely formában megtett/elküldött rendelési igénye;

 

Érintett

Bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy;

Személyes Adat

Az Érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;

Hozzájárulás

Az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

Tiltakozás

Az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatának kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adat törlését kéri;

Adatkezelő

Az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajttatja;

Adatkezelés

A személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

Adattovábbítás

Az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;

Nyilvánosságra Hozatal

Az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;

Adattörlés

Az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges;

Adatzárolás

Az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;

 

Adatmegsemmisítés

Az adatot tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

Adatfeldolgozás

Az adatkezelő megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó által végzett adatkezelési műveletek összessége;

Adatfeldolgozó

Az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

Adatállomány

Az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;

Harmadik Fél

Az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;

EGT-Állam

Az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más állam, továbbá az az állam, amelynek állampolgára az Európai Unió és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem részes állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam állampolgárával azonos jogállást élvez;

Harmadik Ország

Minden olyan állam, amely nem EGT-állam;

Adatvédelmi Incidens

A biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, módosulását, jogosulatlan továbbítását vagy nyilvánosságra hozatalát, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

NAIH

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., postacím: 1374 Budapest, Pf. 603

Személyes adatok kezelése

Ahhoz, hogy sikeresen véghez tudjuk vinni Vásárlóink rendeléseit, szükségünk van néhány elengedhetetlen személyes adatra. Ezek közé tartozik a: teljes név, e-mail cím, telefonszám, szállítási és számlázási információk mint például ország, irányítószám, város, utca és házszám. Mindössze annyi adatot kezelünk, amennyi a vásárlás és az oldal megfelelő használatához szükséges. Az elmentett kártya adatokat nem a Szolgáltató tárolja. Ezeket az információkat a fizetésfeldolgozó partnereink tárolják. Kérjük, olvasd el a pénzforgalmi szolgáltatóink Adatvédelmi Nyilatkozatát is.

 

Adatgyűjtés oka

Vezetéknév, keresztnév: Ahhoz, hogy azonosítani tudjuk a Vásárlót, szükségünk van a teljes nevére. Ez később arra lesz felhasználva, hogy a további személyes adatait összekösse, hogy véghez tudjuk vinni a vásárlási feltételek ránk eső részét.

E-mail cím: Ezt a címet fogjuk felhasználni a Vásárlóval való kapcsolattartásra. Ebbe beletartozik a weboldal üzemeltetőitől származó üzenetek, a rendelés(ek)  állapotáról szóló értesítések és a rendszertől érkező általános visszajelzések a rendelés(ek)ről. Nem értékesítjük Vásárlóink  e-mail címét harmadik feleknek semmilyen körülmények között.

Telefonszám: Legfőbb oka amiért szükségünk van a Vásárló telefonszámára a kiszállítás. A legtöbb futárszolgálatnak szüksége van egy telefonos elérhetőségre, hogy értesíteni tudja a címzettet amikor a csomag közelít a megadott címhez. Ritka esetekben előfordulhat, hogy arra használjuk, hogy fel tudjuk venni a Vásárlóval a kapcsolatot, de erre elsődlegesen az e-mail-t használjuk mint kommunikációs csatorna.

Ország: Az országnév használata szállítási és számlázási célokra terjed ki.

Irányítószám: Ezt az információt kizárólag szállítási és számlázási célzattal használjuk fel.

Város: A városnév használata szállítási és számlázási célokra terjed ki.

Utca és házszám: Ezt az információt kizárólag szállítási és számlázási célzattal használjuk fel.

Az adat mindaddig tárolva van a weboldal szerverének adatbázisában, amíg a felhasználó nem rendelkezik az adatok törléséről/eltávolításáról. Regisztrált felhasználóknak módjukban áll módosítani a róluk tárolt személyes adataikat a felhasználói profiljukon keresztül. Ezen felül a regisztrált felhasználóknak módjukban áll törölni a róluk tárolt személyes adatokat szintén a felhasználói profiljukon keresztül. Regisztráció nélkül a Webáruház látogatható, viszont a termékek megrendelése regisztrációhoz kötött. A szállítási cím a regisztrációnál megadott címmel megegyezik. 

Minden adat szöveges formában tárolódik a weboldalt kiszolgáló szerver adatbázisában, de az ehhez való hozzáférés nem nyilvános és jelszóval védett.


 

A személyes adatokhoz a Szolgáltatónak és ezen kívül a 

Wix.com, 40 Namal Tel Aviv St., Tel Aviv 6350671, Izrael

privacy@wix.com

férnek hozzá.

 

Sütik (Cookie-k) használata

 

A sütik az Ön böngészője által a Vásárló számítógépén tárolt információk. A böngészők azért használnak sütiket, hogy nyomon kövessék a felhasználó weboldalakkal történő interakcióit a jobb online élmény biztosítása érdekében. Ezeket az információkat a felhasználó merevlemezén tárolják, nem a mi weboldalunkon. Azért használunk sütiket, hogy a Vásárló érdeklődésének megfelelő tartalmakat biztosítsuk, nyomon kövessük, milyen gyakran látogat a weboldalra, nyomon kövessük a kosarának tartalmát és megakadályozzuk a regisztrációs adatainak ismételt magadását minden csatlakozás alkalmával. Ezek az információkat személytelen adatként kezeljük és nem köthetőek össze semmilyen módon a személyes adataid bármelyikével.

Irányadó Jog

 

A jelen Adatkezelés Tájékoztatóra a magyar jog irányadó, és különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. magyar törvény, amely a - külföldön is tárolt - személyes adatok Magyarországon székhellyel vagy bejegyzett irodával rendelkező adatfeldolgozó általi feldolgozását is szabályozza a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről, illetve az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 sz. rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről.