ÁSZF - Általános Szerződési Feltételek

 

Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus úton, távollevők között, írásban minősülőként kerül megkötésre, magyar nyelven értelmezendő és a magyar jogszabályoknak megfelelően kell fogadni. A webshop üzemeltetéséért felelős Nepomuki Bt. - továbbiakban a “Szolgáltató”.

A webshop működésével, megrendelési, és szállítási folyamatával kapcsolatban felmerülő kérdésekre a megadott elérhetőségeken rendelkezésére állunk (lásd: “Szolgáltató adatai” szekció).

 

Jelen szerződés hatálya 2022. március 1-től visszavonásig érvényes, szolgáltató Webshopján (URL cím: evveladalban.hu és ennek aldomainjai) történő jogviszonyra terjed ki. Jelen szerződési feltételek a visszavonásig elérhetőek az előbb feltüntetett Weboldalon.

 

Szolgáltató adatai:

 

Név: Nepomuki Bt.

Levelezési cím: 7700 Mohács, II. Lajos utca 11.

Cégjegyzékszám: 02-06-074110

Adószám: 28141268-1-02

A Szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: hallgassmagyart@gmail.com

 

Alapvető rendelkezések:

A Szerződésre a magyar jog előírásai az irányadóak, és különösen az alábbi jogszabályok vonatkoznak:

1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről

2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről

2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről

1999. évi LXXVI. törvény a szerzői jogról

45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól

 

A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani a szabályzatot és fenntartja magának a jogot az ÁSZF mindenkori jogszabályi megfelelés érdekében való megváltoztatására. Ezeket a változtatásokat a Szolgáltatónak kötelessége a hatályba lépésük előtt 15 (tizenöt) nappal a webshopon feltüntetnie. 

 

A mindenkori ÁSZF elérhető a webshopon. A korábbi verziók fél évente törlésre kerülnek. 

Tilos a weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.

 

A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, bizonyos esetekben csak illusztrációként szerepelnek.

 

Regisztráció/vásárlás

 

A vásárlásnak feltétele a webshopra való regisztráció. A Felhasználó vásárlásával kijelenti, hogy az itt megjelenített szerződési feltételeket elfogadta és az Adatkezelési tájékoztatóban leírtakkal tisztában van, az abban feltüntetett adatkezelési szabályokhoz hozzájárul.

 

A megjelenített termékek kizárólag a Webáruházon keresztül, online rendelhetőek meg. A fizikai termékeket házhozszállítással juttatja el a Szolgáltató a Vásárlóhoz a regisztrációban megadott címre 4-6 munkanapon belül. Késedelem esetén a Szolgáltató köteles Vásárlót tájékoztatni, ha a késedelem a Szolgáltató hibájából jön létre. 

 

Felhasználó a vásárlás során köteles a saját, valós adatait megadni. A vásárlás során megadott valótlan, vagy más személyhez köthető adatok esetén a létrejövő elektronikus szerződés semmis. A Szolgáltatót a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra (pl.: hibásan megadott postázási cím) visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

 

A Webshopban megvásárolható termékek árai magyar forintban értendők és az ezen a felületen leadott rendelésekre érvényesek. A Webshopban feltüntetett árak a törvényileg meghatározott áfát is magukba foglalják. Házhozszállítás esetén (lásd “Szállítási módok) a szállítási költségek a feltüntetett árakon felül, a Vásárlót terhelik. 

 

Szállítási módok: házhozszállítás a Vásárló adatlapján megadott címre.

 

Árak

 

Nem zárható ki annak a lehetősége, hogy üzletpolitikai okból a Szolgáltató az árakat módosítsa. Az árak módosítása nem terjed ki a már megkötött szerződésekre.

 

Amennyiben Szolgáltató az árat hibásan tüntette fel, és megrendelés érkezett a termékre, de szerződést még nem kötöttek a felek, úgy a Szolgáltató felajánlja a termék valós áron történő megvásárlásának lehetőségét, mely információ birtokában a Vásárló eldöntheti, hogy megrendeli valós áron a terméket vagy minden hátrányos jogkövetkezmény nélkül lemondja a megrendelést. Hibásan feltüntetett árnak minősül, ha egy termék az általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő árral szerepel (pl.: 0 Ft vagy 1 Ft) a Webshopban. Továbbá a kedvezménnyel csökkentett, de a kedvezményt tévesen feltüntető ár is ebbe a kategóriába sorolható.

 

Rendelés menete

 

A megrendelés menete a termék kosárba helyezésétől a fizetési mód kiválasztásáig és a fizetésig tart. A Vásárló a kiválasztott termék(ek)ből annyi darabot tesz a virtuális bevásárló kosarába, amennyit meg kíván vásárolni. A táska ikonra kattintva a Vásárló bármikor ellenőrizheti virtuális bevásárló kosarának a tartalmát. 

 

Fizetési módok: Paypal; Bankkártyás fizetés

 

Amennyiben a webáruházban hiba vagy hiányosság lép fel a termékeknél vagy az áraknál, fenntartjuk a jogot a korrekcióra. Ilyen esetben a hiba felismerése illetve módosítása után azonnal tájékoztatjuk a vevőt az új adatokról. Felhasználó ezt követően még egyszer megerősítheti a megrendelést, vagy elállhat a szerződéstől.

 

Kellékszavatosság

 

A Szolgáltató a hibás teljesítésért kellékszavatossággal tartozik a Ptk 6:159.-167. §§ szerint. A Ptk.-ban rögzített egyes kellékszavatossági jogok megilletik a Vásárlót: kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Vásárló által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna.

 

Termékcsere esetén minden esetben kapcsolatba kell lépni a Szolgáltatóval a hallgassmagyart@gmail.com e-mail címen vagy a fent jelzett levelezési címen. A termék visszaküldésének feltétele, hogy a termék új, használatlan állapotban legyen, tehát a Vásárló azt még nem vette használatba.

 

Panaszkezelés

 

A Vásárlónak joga van a Szolgáltatóhoz fordulni bármilyen felmerülő panasszal. A Szolgáltató minden beérkező panaszt köteles 30 napon belül kivizsgálni, annak eredményéről érdemi írásos választ adni a Vásárló részére. A Felek közötti szerződésből eredő, jogi jellegű vitákban a Szolgáltató igyekszik békés úton megállapodást kötni a Vásárlóval. Amennyiben a kialakult vita békés úton nem orvosolható, úgy mindkét felet megilleti a bírósághoz fordulás joga a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései szerint.

 

Elállás

 

Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelvének, továbbá a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében Vásárló a megrendelt termék kézhezvételétől számított 14 napon belül indokolás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket.

 

Amennyiben a Vásárló élni szeretne elállási jogával, annak jelzését kötelessége jelezni írásban: a hallgassmagyart@gmail.com e-mail címen.

 

A termék visszaküldésének költségét a Vásárlónak kell viselnie, a Szolgáltató nem vállalja ennek a költségnek a viselését, valamint a termék kiszállítási díját sem téríti vissza. A Szolgáltató csak akkor tudja visszaszolgáltatni a termék vételárát, ha azt a Vásárló sértetlenül, eredeti formájában, használatba vétel előtt küldi vissza a Szolgáltató részére.

 

A visszatérítést Szolgáltató mindaddig visszatarthatja, amíg vissza nem kapta az áru(ka)t, vagy a Vásárló bizonyítékot nem szolgáltatott arra vonatkozóan, hogy azokat visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

 

A Szolgáltató a termék visszaérkezését követően haladéktalanul, de legkésőbb 14 napon belül visszatéríti a kifizetett összeget a Vásárló részére.